Sharp MVO jaarverslag onze mensen

Introductie

We waren eind 2020 in totaal met 82 medewerkers. 68 Medewerkers werkten voor ons hoofdkantoor in Utrecht (Nederland). 3 Medewerkers waren werkzaam bij onze service-unit in Houten (Nederland) en 13 medewerkers werkten voor ons verkoopkantoor in Mechelen (België).

Thuiswerken

Het grootste deel van 2020 hebben de kantoormedewerkers thuisgewerkt en zijn (indien door de medewerker gewenst) afwisselend op kantoor geweest, om ‘feeling’ te blijven houden met ons bedrijf. In het begin leek dit van korte duur. Maar toen bleek dat de situatie voor een langere periode zou aanhouden, is er geïnvesteerd in een andere manier van samenwerken. Zo is er bedrijf breed software uitgerold, waardoor collega’s in staat werden gesteld samen aan documenten te werken en makkelijk met klanten en met elkaar online te communiceren. Tegelijkertijd is er gekeken naar een betere toerusting van de thuiswerkplekken, door bijvoorbeeld dubbele beeldschermen en goede bureaustoelen.
Voor service engineers is versterkt ingezet op het goed inplannen van afspraken met klanten, naast de algemene geldende richtlijnen zoals het houden van afstand.

Sharp hoofdkantoor

Service bleef doorgaan

Kamal Dib werkt als engineer buitendienst voor Sharp. Terwijl al het kantoorpersoneel grotendeels thuis heeft gewerkt vanaf maart 2020, is hij nog steeds onderweg geweest. Het was nodig en toegestaan om service te blijven bieden aan klanten, waar de multifunctionele printers van Sharp staan. ‘Het was soms wel even goed afstemmen met de klant’, geeft Kamal aan. ‘Er waren over het algemeen weinig medewerkers aanwezig en sommige kantoren en scholen waren gesloten. Dan moet je wel goed afspraken maken wanneer je er terecht kan.
Het leukste van mijn werk blijf ik vinden dat het afwisselend is. Je spreekt verschillende klanten en bezoekt verschillende plekken. En dat past echt bij mij!’

De bedrijfscultuur typeert Kamal als ‘warm’. Niet alleen in corona-tijd, waarbij je altijd je supervisor kan bellen als je de situatie niet vertrouwt. Er wordt ook rekening met je gehouden en er is persoonlijke aandacht. Na het bezoeken van klanten gaat hij vaak even langs bij de technische dienst in Houten of het hoofdkantoor in Utrecht om intern printers te onderhouden of te repareren. Op zich wordt zijn bedrijfswagen ‘s nachts bevoorraad met de benodigde materialen voor die dag en worden retourspullen dan ook meegenomen, dus voor de servicematerialen is het niet strikt noodzakelijk. Maar hij woont toch in de buurt en ziet graag zijn collega’s even.

Kamal Dib, Engineer buitendienst

Personeelsbeleid

Medewerkers

De meeste medewerkers hebben een vast contract en werken voltijd. De man-vrouwverhouding in ons bedrijf was in 2020 85%:15%. In 2019 was dit 86%:14%. Dit komt doordat er per saldo nu iets minder mannen bij ons bedrijf werken: 70 mannen ten opzichte van12 vrouwen in 2020, ten opzichte van 75 mannen en 12 vrouwen in 2019. De directie en het managementteam bestaan uit 6 mannen en 1 vrouw (86%:14%). Op langere termijn (2024) is onze doelstelling om de diversiteit van ons medewerkersbestand en managementteam te vergroten, maar aangezien de doorstroom bij ons bedrijf niet groot is, is er weinig ruimte om hier grote veranderingen in teweeg te brengen. Zo zijn er in 2020 11 medewerkers uit dienst gegaan en 6 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. De positieve kant van dit gegeven is dat medewerkers vaak lang bij Sharp blijven werken: jubilea van 12,5 en 25 jaar dienstverband zijn geen uitzondering.

Met ons wervings- en diversiteitsbeleid blijven we alert op mogelijkheden om meer vrouwen en meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of in te huren, om onze diversiteit te vergroten.

Daarnaast hebben wij de ruimte kunnen bieden aan 3 HBO-studenten, om stage bij ons te lopen. Zij hebben een beleidsadvies geschreven voor optimalisering van het orderproces.

Ruime sociale voorzieningen

Sharp Electronics Benelux is een werkgever met ruime sociale voorzieningen voor medewerkers. Zo zijn er 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 12 Atv-dagen, een 13e maand, provisie voor verkoopmedewerkers, mogelijkheden voor een bonus of award voor alle medewerkers en is er een budget voor sociale activiteiten. Sharp Electronics Benelux is aangesloten bij de ICK-CAO voor de ICT-sector.
In het boekjaar 1 april 2019-1 april 2020 is er bovendien € 37.000 besteed aan opleidingen. In het boekjaar 1 april 2020 tot 31 december 2020 is er slechts € 904 besteed, aan verplichte opleidingen op veiligheidsgebied. Dit was de reflectie van corona, waardoor fysieke trainingen niet door gingen en we onze uitgaven hebben uitgesteld. Wel is er ruim ingezet op het online beschikbaar stellen van trainingsmodules, via ‘Good habits’, in het kader van vitaliteit en competentiemanagement, waarmee we in 2019 gestart waren.

Personeelsbestand 2019-2020

Ziekteverzuim

Gezondheid en welzijn is ook een van de speerpunten van Sharp Electronics Benelux.
Ons ziekteverzuim was in 2020 7,3%. In 2019 was dit nog 4,8%. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken met niet-werk gerelateerde oorzaken. Ons kortdurend ziekteverzuim was in 2020 0,8% ten opzichte van 3,9% in 2019. Ter vergelijking, het ziekteverzuim was in Nederland in 2020 gemiddeld 4,8% voor alle werkenden en 4,5% voor de handel (CBS, 2021). In België was het ziekteverzuim gemiddeld 6,0% voor alle werkenden uit de private sector (SD Worx, 2021). Er hebben zich geen incidenten of ongevallen voorgedaan.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid kwam in 2020 in een heel ander daglicht te staan. We waren al bezig met voorbereiding van een programma voor competentiemanagement, ter vervanging van de ‘oude’ functionerings- en beoordelingsgesprekken, en met vitaliteit. In 2020 is de aandacht met name uitgegaan naar het vernieuwen van een thuiswerkbeleid en het beschikbaar stellen van afdoende middelen en ondersteuning van alle medewerkers die grotendeels thuis werkten. Naast beschikbaar stellen van nieuwe online middelen, schermen en bureaustoelen is er ook versterkt ingezet op aanbieden van vrijwillige leermodules zoals ‘rust en stress’, ‘out of the box denken’ en ‘online samenwerken’. Daarnaast hebben leidinggevenden regelmatig contact gezocht met de medewerkers in hun team en zijn er online bedrijfsactiviteiten aangeboden, zoals gezamenlijk borrelen met een ‘borrel box’ die iedereen van tevoren had ontvangen. In 2021 zal duurzame inzetbaarheid verder uitgerold worden.

Interne gedragscode

Er is vanuit Sharp Corporation, onze internationale moedermaatschappij, een intern ‘Handvest voor verantwoord ondernemen’ vastgesteld voor alle medewerkers. Hierin zijn richtlijnen over de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Eerlijk en open management
  • Continu verhogen klanttevredenheid (inclusief aandacht voor milieu, veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid)
  • Transparantie informatie/bescherming vertrouwelijke informatie derden
  • Behoud milieu
  • Eerlijke en vrije concurrentie
  • Mensenrechten (discriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid)
  • Arbeidsrechten (diversiteit, veiligheid)
  • Lokale gemeenschappen (onderwijs, milieu, sociaal welzijn).

Het handvest is gebaseerd op de UN Global Compact, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ISO 26000, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Code of Conduct van de Responsible Business Alliance (alliantie van toonaangevende elektronische bedrijven in de wereld), Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.

Sharp Opening